Bygdegårdsföreningen Böljan

 Nyhetsbrev nr 2
                                                                     
November 2013

Ett kalenderår går fort och snart närmar vi oss jul. ygdegårdsföreningen Böljan har under året fortsatt arbetet med att både bedriva en aktiv föreningsverksamhet och den nödvändiga upprustningen av vår lokal. Som vi under sommaren meddelat på  hemsidan har Boverket beviljat föreningen ett stöd på 200.000 kr för att göra lokalen tillgänglig för alla oavsett funktionshinder. Här följer en resumé om vad som har hänt sedan försommaren.

Vår Hemsida
Först en oförbehållsam ursäkt för att vår hemsida p.g.a. främst tekniska problem inte har uppdaterats och försetts med ny information under lång tid. Vi hoppas att alla problem nu ska vara lösta och att vi ska kunna använda hemsidan för att såväl lämna information till som att få synpunkter från våra medlemmar, dvs att hemsidan blir ett arbetsredskap för att hålla kontakten med medlemmarna och göra dem delaktiga i verksamheten.

Vår föreningsverksamhet
Glädjande nog kan vi konstatera att medlemsavgifterna har ökat under innevarande verksamhetsår vilket innebär att vi blir allt fler. Att öka medlemsantalet var en av årets prioriterade uppgifter vilket gör det än mer glädjande.

Under sommaren och hösten har festkommittén inbjudit till flera trevliga arrangemang.  Sommarfesten i början av juni hade närmare 60 deltagare, dvs fullsatt. En allsångskväll i juli anordnades med Marie Söder som allsångsledare samlade ca 50 sångvilliga deltagare. I september avnjöts den traditionella surströmmingen, med servering även av sill till de som föredrog det. Under augusti hyrdes lokalen ut till en ”loppisdag” med försäljning av allehanda ting.

Under hösten har gåbingo med kaffeservering anordnats med god uppslutning. Inte minst vid dessa tillfällen visar det sig att lokalen återigen har blivit en naturlig mötesplats där de sociala banden stärks i bygden. Det är bl.a. så man bygger ett starkt och sammanhållande lokalsamhälle.


Vår fastighet
En förening av vårt slag har normalt knappa resurser och därmed små möjligheter att genomföra mer genomgripande förändringar på gott och ont. Det goda är att förändringarna sker i en takt som medlemmarna lätt kan följa men ska man i stort sett rusta hela fastigheten både ut- och invändigt tar det väldigt lång tid.

I och med Boverkets beviljade stöd till att anordna en helt ny entré med altandäck och ramp samt att bygga två nya toaletter varav en s.k. RWH med tillräckliga utrymmen för bl.a. rullstolburna ändrades förutsättningarna radikalt. Visserligen får föreningen inga bidragspengar förrän åtgärderna är genomförda, besiktigade och godkända ( i detta fall tidigast  i januari 2015), men i och med att några medlemmar medverkar till att förskottera pengar för de tjänster och material vi behöver för de planerade åtgärderna har föreningen kunnat snabba upp processen.

Till att börja med genomfördes en del nödvändigt markarbete samt gjutning av plintar för den nya entrén och för uppförande av ett altandäck. Därefter har ytterdörr och sidoljus köpts in och monterats.

Styrelsen beslutade därefter att av såväl byggnadstekniska som ekonomiska skäl riva den gamla entrén och bygga nytt från grunden. Detta möjliggjorde att vi även kan tillskapa ett sovrum till den lägenhet som finns på andra våningen. Ytterligare ett skäl att snabba upp byggprocessen är den annalkande vintern. Genom att resa och bygga färdigt det yttre skalet innan vintern, har vi skapat förutsättningar för att i en lugnare takt genomföra inredningen av de nybyggda delarna.

De byggnadsåtgärder vi nu genomför kräver inget bygglov, men efter det att föreningen har gjort en anmälan till Sundsvalls kommun byggnadskontor om planerade åtgärder har föreningen fått välbehövliga anvisningar för utförandet av såväl RWH som entré och ramp som kommer att följas.

Föreningen har också låtit sotningsdistriktet genomföra en besiktning av murstock och skorsten. Resultatet av besiktningen är att med vissa åtgärder, bl.a. att mura om skorstenen som läcker, kan eldstaden göras om från fotogen till t.ex. fliseldning och under vintertid användas för uppvärmning av den stora samlingssalen.

I enlighet med tidigare redovisade planer avser föreningen att med start under andra halvåret 2014 fortsätta upprustning med ett nytt kök, ett nytt förråd och byggandet av en ny ingång till lägenheten på övervåningen. Föreningen har därför per 30 september ansökt om ett kommunalt bidrag till allmänna samlingslokaler på 90.000 kr. Information om vår ansökan har beviljats, kommer i december detta år.

Beviljas bidraget kommer föreningen att ansöka om ytterligare stöd från Boverket för återstående åtgärder i projektet. Boverket kan inte bevilja pengar till åtgärderna om inte föreningen får kommunens stöd.

Planerad föreningsverksamhet
Styrelsen arbetar med att anordna en adventsmarknad den 1 december där aktiviteterna ska ske utomhus. Julpysslet för barnen som anordnades förra året kan inte genomföras i år på grund av att lokalerna inte är tillgängliga under byggnationen. Se mer information om detta på affisch och/eller via e-post. De medlemmar som har tillgång till e-post men ännu inte lämnat sin e-postadress till föreningen ombeds göra det så att ni snabbt kan nås med information.