PROTOKOLL

Bygdegårdsföreningen Böljans
årsmöte 2015-05-30


 
§  1. Till mötesordförande valdes Hans Stenberg
        Till sekreterare valdes Therese Tiderman

§ 2.  Till justerare valdes Mary Björkstrand och Britt-Marie Modin

§ 3.  Dagordningen för mötet godkändes.

§ 4.  Röstlängden godkändes. Se bil 1

§ 5.  Kallelsen till årsmötet godkändes.

§ 6.  Verksamhetsberättelsen redovisades av styrelsens ordförande. 
         Årsmötet beslutade med godkännande och lägga berättelsen till
         handlingarna, se bil 2.

        Den ekonomiska redovisningen redovisades av kassören. Föreningen har 
        under verksamhetsåret omsatt 138 000kr. Årets resultat är -14 500 kr, i  
        kassan finns 19 000 kr, se bil 3.

       Årsmötet godkände redovisningen och beslutade lägga den till 
       handlingarna.

§ 7.  Föreningens ordförande redovisade etapp 1 av fastighetens upprustning 
        som innehöll två toaletter, ny entrén samt sovrum till lägenheten, detta är
        i det närmaste helt färdigställt. Föreningen har själv, förutom bidrag från 
        Boverket på 200 000 kr lagt ca 100 000 kronor samt omfattande
        ekonomisk sponsring och många arbetstimmar. Årsmötet beslutade 
        godkänna redovisningen.

§ 8.  Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes. Se bil 4

§ 9.  Årsmötet faställde resultat-och balansräkning och att verksamhetsårets 
         resultat på

         – 14 500 kr överförs i ny räkning.

§ 10. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11. Till Ordförande för ett år valdes Birger Svensson

§ 12. Till styrelseledarmöter för två år valdes Carina Nylander och Staffan 
         Nyström

§ 13. Till styrelsesuppleanter på ett år valdes Eivor Carlsson och Markus 
         Björklund.

§ 14. Till revisor och revisorsersättare valdes Stig Wedin och Åsa Forsberg.

§ 15. Festkommittén fick årsmötets uppgift att själv utse ev. nya medlemmar 
        då mötet inte kunde hitta några kandidater.

§ 16. Till valberedning utsågs Göran Wedin och Inga-Lill Svedblom.

§ 17. Årsmötet beslutar i enighet med styrelsens förslag att medlemsavgiften
        för verksamhetsåret 2016/2017 skall vara oförändrad, 100 kr per medlem
        eller 200 kr per hushåll. Detta motiverades med att vi är angelägen om att
        få så många medlemmar som möjligt.

A) Styrelsens förslag till ny utfart diskuterades. Alla var överens om att dagens in- och utfart mitt i kurvan är farlig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Markägarna har nu godkänt att arbetet kan göras. Årsmötet beslutade bifalla styrelsens förslag med tillägget att gårdsplanen måste användas med försiktighet då det är viktigt att den kan användas för andra aktiviteter än parkering.

B) Styrelsens ordförande berättade om etapp 2 i renoveringen som innebär nytt förråd med nödutgång, nytt cateringkök samt ny uppvärmning ev. kamin och/eller varmluftspumpar.

Föreningen har beviljats bidrag på 90 000kr av Kommunen och 130000kr av Boverket. Bidragen skall användas till att genomföra etapp 2

Janet Eckman informerar om att vi har startat ett arbete med att kartlägga delar av Björköns historia. Alla är välkommen till träffarna måndagar 19.30.

Anders Nykvist berättade att hans barnbarn skall kartlägga vikar och uddar i Björkfjärden i sitt examensarbete. Detta kommer sedan att bli tillgängligt för oss bybor.

Diskussion ang. att det är dåligt skyltat till Björkön, svårt för styrelsen att påverka men vi skall ordna så att bygdegårdsföreningen syns mer.

Mötet tog upp problem med att mobiltäckningen är dålig.

Frågan om hjärtstartare på lokalen togs upp, Styrelsen ser över denna fråga.

Diskussion/ information kring ett projekt som ev. skall provas på Skatan som innebär att frivilliga medmänniskor får SMS av SOS alarm vid olyckor eller akut sjukdom i närområdet. För att kunna finnas som medmänniska.


Hans Stenberg                                                                Therese Tiderman
Ordförande                                                                       Sekreterare
 

Inga-Lill Svedblom                                                     Hans Wedin 
Justerare                                                                        Justerare