Bygdegårdsföreningen Böljan       

Nyhetsberv nr 2                 

December  2014


Fastighetsprojektet etapp 1
Efter en underbar sommar har det under hösten varit fullt fokus på att göra klart om- och tillbyggnaden med två nya toaletter, varav en RWH (handikappanpassad) samt den likaledes handikappanpassade nya entrén med tillhörande ramp.

Nu är det hela klart! Tack till alla som har medverkat, ingen nämnd och ingen glömd! Det som återstår och som inte ingick i det ursprungliga projektet är att göra en ny och lite snyggare entrétrappa.

Detta innebär att föreningen efter besiktning och kostnadsredovisning nu kan ansöka hos Boverket om utbetalning av det i maj 2013 beviljade bidraget på 200.000 kr. Förutsättningen för bidraget har varit att föreningen accepterar att bli en allmän samlingslokal som i princip är öppen för alla. Om allt går enligt plan har Böljan pengarna på sitt konto under januari månad 2015. Vi  kan därefter betala tillbaka de pengar som våra finansiärer ligger ute med. Förhoppningsvis blir det också en slant över.

I samband med ombyggnaden har föreningen också inrett det rum som ligger ovanpå de nya toaletterna och som blir ett nytt sovrum till bostadslägenheten. Det är ännu inte helt klart men grovjobbet är gjort. Tapetsering och listning runt golv, fönster och dörr återstår liksom en del elarbeten.

Gå gärna in på Böljans hemsida www.böljan.org   under fliken ”Förvandlingen” och se hur fint det har blivit!

Fastighetsprojektet etapp 2
Det är nu dags att planera för etapp 2 av omvandlingen av fastigheten. De viktigaste delarna i denna etapp är att få dels ett nytt fungerande kök av cateringmodell, dels ett tillbyggt förråd för bord, stolar m.m. samt en fungerande uppvärmning av samlingssalen under vintertid eftersom enbart elvärme blir för dyrt. För att kunna påbörja ombyggnaden av köket behöver först en ny utvändig trappa till övervåningen ordnas. I samband med byggandet av den nya entrén och den stora altanen har förberedelse för detta gjorts, bl.a. har stolpar gjutits. När det nya förrådet byggs behöver också en ny utrymningsväg ordnas för att följa bestämmelserna för allmänna samlingslokaler som kräver två olika utrymningsvägar i händelse av t.ex. brand. När det gäller uppvärmningen av samlingslokalen under vintern är en vedeldad kamin modell större ett alternativ istället för den nu obrukbara fotoskenkaminen.

Som tidigare är det A och O att Böljan kan finansiera åtgärderna både under byggtiden och i slutändan. För att finansiera etapp 2 har vi sökt och fått 90.000 kr i bidrag för år 2014 från Sundsvalls kommun som utbetalas när arbetet är färdigt och besiktigat.

 Tyvärr fick föreningen avslag på sin ansökan om ytterligare 90.000 kr för år 2015 till samma projekt. I stället kommer kommunen att flytta över det beviljade bidraget för 2014 till nästa år eftersom vi ännu inte påbörjat något av det arbete som det beviljade bidraget avser. Böljan kommer också att söka ytterligare stöd från Boverket till etapp 2. Ansökan ska vara inne senast i december 2014. I slutet av maj 2015 får vi besked om ytterligare bidrag kommer att beviljas. Det innebär att föreningen får avvakta till försommaren innan något beslut kan tas om hur fortsättningen ser ut.

Under tiden kan vi förhoppningsvis göra den nya utvändiga trappan till bostadslägenheten färdig, lägga plåt på altantaket, göra ny entrétrappa samt göra övervåningens nya sovrum helt färdigt.

Medlemsutvecklingen
 Det är glädjande att konstatera att medlemsutvecklingen fortsätter att vara positiv. Enligt senaste medlemsförteckningen har föreningen nu 241 medlemmar och den totala medlemsavgiften är 18.100 kr. Antalet barn och ungdomar är relativt få så det kan vara en uppgift för oss alla att försöka öka medlemsantalet bland dessa grupper eftersom det är positivt i allmänhet med barn- och ungdomsverksamhet och särskilt när föreningen söker kommunala bidrag.

Evenemang
Trots det pågående upprustningsarbetet har få evenemang måst ställas in p.g.a. detta eftersom föreningen bl.a. haft tillgång till en separat utetoalett. Däremot fick en musikkväll med dans och mat ställas in under hösten till följd av för få anmälda. Även om föreningens ekonomi fortfarande är god vill styrelsen inte riskera att förlora pengar på förlustarrangemang i ett läge då alla pengar behövs till den pågående upprustningen.

Gåbingon under hösten har haft fortsatt god anslutning och det senaste arrangemanget med adventsfirandet 30/11 lockade rekordmånga glada besökare, såväl unga som lite äldre, men unga till sinnet.

Nästa bestämda arrangemang är en s.k. julgransplundringen den 10 januari. Föreningen återkommer med information om detta på hemsidan samt via e-post och Facebook.

Om vädret tillåter och det blir en normal vinter med snö planerar vi att under sportlovsveckan  ha lokalen öppen med servering m.m. samt med tillgång till skidspår.

Styrelsen anser vidare att det kan vara hög tid att fundera över hur bygdegårdsföreningens upprustade samlingslokal ska användas. Styrelsen avser därför att under våren bjuda in alla medlemmar till möte/möten där vi ägnar oss åt att ta fram idéer och förslag till verksamheter och olika aktiviteter. Böljan antog vid föreningsstämman 2012 ett målprogram för verksamheten och det kan vara dags att med det som utgångspunkt följa upp dels hur det hittills har sett ut, dels utveckla verksamheten vidare. Det är trots allt verksamheten som vi tillsammans kan bedriva och därmed göra Böljan till en allmän samlingsplats för alla som vill delta, som är det väsentliga. En moderniserad lokal är bara ett medel, om än så viktigt, för att vi ska kunna förverkliga det som vi gemensamt kommer fram till.

Slutligen vill styrelsen önska alla medlemmar en
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bygdegårdsföreningen Böljan        
                                                                                                  
Nyhetsbrev nr 1 2015

April 2015


Dags för ny medlemsavgift

Medlemsåret sträcker sig från 1 maj 2015 till 30 april 2016. Så nu är det dags att betala in avgiften för det kommande verksamhetsåret. Årsavgiften är oförändrad eller

•                   Enskild medlem             100 kr

•                   Familj*                             200 kr

*Som Familj tecknas alla i ett hushåll i medlemsregistret (för de under 18 år även med födelsedatum) och berättigas tillsammans två röster.

Medlemsavgiften betalas in på Bankgiro 678-3435.

Oavsett hur du betalar så glöm inte att skriva namn och födelsedatum för samtliga som medlemskapet ska omfatta. Ange även adress, telefonnummer och e-postadress om sådan finns, särskilt om du är ny medlem eller vet om att du inte har lämnat några sådana uppgifter. Adressen behövs för att vi ska kunna redovisa en giltig medlemsförteckning. Har vi dessutom e-postadresser till alla som har en sådan underlättas vår information till och kommunikation med medlemmarna högst påtagligt. Använd gärna föreningens mailadress bgfboljan@gmail.com när du lämnar dessa uppgifter.

Evenemang

När det gäller kommande evenemang är följande fastlagt.

30 april       Valborgsmässofirande med brasa, sång,                                  försäljning och lotteri

12 april       Vårens gåbingo startar. Gåbingon fortsätter                            26 april, 10 maj, 24 maj

30 maj         Årsmöte kl. 10.00

Håll utkik efter vår annonsering för närmare information eller besök vår hemsida på www.böljan.org.

Upprustning av lokalen

Som tidigare har meddelats är de upprustningsåtgärder för vilka föreningen fått bidrag med 200.000 kr av Boverket slutförda, besiktigade och bidragsmedlen utbetalade. Den faktiska kostnaden var betydligt större, bl.a. till följd av dels tillbyggnad och inredning av ett sovrum till övervåningens lägenhet, dels ock att iordningsställande och inredning av de två toaletterna blev dyrare än kalkylerat. Föreningen har svarat för ca 100.000 kr under de två verksamhetsår som projektet pågått och dessutom har både visst material och arbete sponsrats under projektets gång. Utan dessa insatser hade föreningen inte så snabbt kunnat slutföra arbetena.

Efter vintern har vissa tilläggsarbeten utförts. Ett galvaniserat plåttak har lagts över altanutbyggnaden och arbetet med en ny utvändig trappa till lägenheten har påbörjats. Genom kontakter har föreningen lyckats få tag på trappsteg av durktyp för en billig penning och förhoppningen är att trappan ska kunna bli klar under våren.

För den fortsatta upprustningen  av ett nytt och större kök, ett nytt förråd på baksidan av fastigheten, i anslutning till samlingssalen och med ytterligare en nödutgång (krav från räddningstjänsten) samt med effektivisering av uppvärmningen genom luftvärmepumpar och utbyte av nuvarande fotogenkamin mot en vedeldad, har föreningen sökt och fått 90.000 kr i bidrag från Sundsvalls kommun som utbetalas när arbetet är färdigt och besiktigat. Vi har också sökt 150.000 kr från Boverket till dessa upprustningsåtgärder eftersom den beräknade kostnaden är betydligt större än 90.000 kr . Eftersom vi inte får besked om Boverket beviljar föreningen detta bidrag förrän I slutet av maj månad i år och då inga arbeten får påbörjas innan beslut har fattats kan föreningen komma igång med denna upprustning först i sommar. Vad som då kan göras får vi ta en diskussion om när vi vet vilka de ekonomiska förutsättningar är.