STADGAR
BYGDEGÅRDFÖRENINGEN BÖLJAN


 
§ 1. NAMN
Föreningens namn är Bygdegårdsföreningen Böljan.

 § 2. ÄNDAMÅL
Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att anskaffa och driva en allmän samlingslokal samt verka för bygdens kulturella utveckling.

Föreningens lokal ska opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen och som har en demokratisk värderingsgrund.

§ 3. HEMVIST
Föreningen ska ha sin hemvist i Västernorrlands län, Sundsvalls kommun.

 § 4. INTRÄDE
Medlemskap i föreningen kan erhållas av förening, familj eller enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och syfte.

§ 5. AVGIFTER OCH MEDLEMSSKAP
Medlem är den som betalar avgift enligt regler och med belopp som årligen fastställs av årsmötet.

§ 6. UTESLUTNING
Om en medlem bryter mot dessa stadgar eller på annat sätt skadar föreningen eller motarbetar dess syften kan styrelsen, om den är enhällig, eller årsmötet utesluta medlemmen ur föreningen.
 
§ 7. ORGAN
Föreningens organ är:

Årsmöte
Styrelse
Revisorer

 § 8. ÅRSMÖTE
Föreningens årsmöte hålls årligen före den 1 oktober. Vid årsmötet har varje medlem en röst. Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om inte sluten begärs. Votering vid personval ska ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst. Vid personval avgör lotten.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

Val av mötesordförande och sekreterare
Val av två personer att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll
Fastställande av föredragningslistan
Fastställande av röstlängd
Godkännande av kallelse
Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det senaste året
Revisorernas berättelse
Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Beslut om

a)      Antal ledamöter i styrelsen och ev. antal ersättare
b)      Mandatperiod

Val av ordförande i föreningen
Val av övriga styrelseledamöter samt ev. ersättare
Val av revisorer och ersättare
Val av valberedning
Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års medlemsavgift
Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet
Vid årsmötet väckta frågor

§ 9. EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna tycker att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska det framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat/behandlade.

På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.
 
§ 10. KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Kallelse till årsmöte ska ske genom personlig kallelse och/eller anslag på gemensamma anslagstavlor senast 14 dagar före mötet.

§ 11. STYRELSE
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av minst 3 ledamöter och det antal ersättare som årsmötet beslutar.
Mandatperioden kan vara på ett eller två år, enligt årsmötets beslut.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst två av styrelsens ledamöter begär sammanträde.
För att få fatta beslut måste de närvarandes antal överstiga hälften av det totala antalet ledamöter.
Beslut fattas med enkel majoritet. Varje styrelseledamot har en röst. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.
Styrelsen ska i enlighet med dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter.
Styrelsen ska föra en medlemsförteckning. Av förteckningen ska framgå medlemmarnas fullständiga namn och adress.
 
§ 12. TECKNINGSRÄTT
Styrelsen i sin helhet eller de som styrelsen utser har föreningens teckningsrätt.

§ 13. RÄKENSKAPER
Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 maj till den 30 april.

Styrelsen ska senast 14 dagar före ordinarie årsmöte överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

 § 14. REVISORER
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska granskas av två av ordinarie årsmöte utsedda revisorer.

För revisorerna ska utses ersättare. Revisorer och ersättare utses för ett år.

Revisionsberättelse ska lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie årsmöte.

 § 15. ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR SAMT LIKVIDATION
Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas på två av varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte. Beslutet ska för att vara gällande på det senare årsmötet biträtts av minst 2/3 av de röstande.

 § 16. UPPLÖSNING
Skulle föreningen upplösas ska föreningens behållna tillgångar tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation enligt årsmötets beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.