Bygdegårdsföreningen Böljans årsmöte 2016-07-30
Dagordning

 
 1. Val av mötesordförande och sekreterare
 2. Val av två personer att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll
 3. Fastställande av föredragningslistan
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Godkännande av kallelse
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
 7. Redovisning av upprustningsåtgärder i etapp 2(nytt kök, nytt förråd,  
     utrymningsdörr m.m.)
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret
      2015/2016
11. Val av ordförande på ett år
12. Val av två styrelseledamöter på två år (nuvarande Bernd 
     Magnusson/Therese Tiderman )
13. Val av två styrelsesuppleanter på ett år (nuvarande Eivor Carlsson/Markus
      Björklund)
14. Val av revisorer och ersättare (nuvarande Stig Wedin/Åsa Forsberg)
15. Val av två ledamöter till festkommittén 
16. Val av valberedning (nuvarande Göran Wedin/Inga-Lill Svedblom)
17. Styrelsens förslag till medlemsavgift för verksamhetsåret 2017/2018
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutning