Bygdegårdsföreningen Böljan –
Verksamhetsberättelse 2015/2016


Verksamhetsåret sträcker sig enligt stadgarna från 1 maj till 30 april nästa år.

Vid föreningens förra årsmöte den 30 maj 2015 valdes följande styrelse
 
Ordförande:                       Birger Svensson
Ledamöter:                        Bernd Magnusson, Carina Nylander, Staffan   
                                               Nyström, Therese Tiderman
Suppleanter:                      Eivor Carlsson, Markus Björklund
 
Revisorer:                           Stig Vedin, Åsa Forsberg
 
Valberedning:                    Göran Wedin, Inga-Lill Svedblom
 
Vaktmästare:                     Markus Björklund
 
Festkommitté:                  
Anders Björklund, Janet Eckman, Monika Detlefsen, Margareta Jansson, Bernd Magnusson och Michael Åhlund. Janet Ekman utsågs som sammankallande
  
Styrelsen har under året hållit 8 protokollförda sammanträden. Arbetet i styrelsen har i stor utsträckning handlat om att genomföra etapp 2 av upprustningen av föreningens fastighet, dvs byggande av ett helt nytt cateringkök, nytt förråd i anslutning till lokalen, ny utrymningsdörr m.m. För projektet har föreningen beviljats bidrag av dels Boverket med 130.000 kr, dels Kultur-och Fritidsnämnden i Sundsvalls kommun med 90.000 kr. Arbetet var inte slutfört vid verksamhetsårets utgång 2016-04-30 men beräknas kunna avslutas, kostnadsredovisas och slutbesiktigas innan föreningens årsmöte 30 juli 2016. Ansökan om utbetalning av bidraget från Boverket har gjorts 2016-06-28. Avsikten är också att innan årsmötet kunna ansöka om utbetalning av kommunens bidrag.
 
Medlemsantalet
Vid utgången av verksamhetsåret hade Bygdegårdsföreningen Böljan 227 medlemmar, varav 50 barn. Medlemsantalet såväl som medlemsintäkterna har ökat under verksamhetsåret och enligt styrelsen är det viktigt att medlemsantalet fortsätter att öka inte minst för att bredda basen för föreningens verksamhet.
 
Ekonomi
Samtliga upprustningsåtgärder som ingår i etapp 2 redovisas som ett särskilt projekt. Projektets kostnader har till största delen finansierats med bidrag från Boverket och Sundsvalls kommun samt med ca 80.000 kr från föreningen, inkl. uppskattad kostnad för eget arbete. Det mesta av byggnadsarbetet har utförts av föreningens medlemmar, men för en del arbeten som vvs, mattläggning och kakelsättning har arbetskraft utifrån anlitats.
  
Sponsring  
Under året har föreningen sponsrats med såväl pengar som material. Många inköp har skett till rabatterade priser och mycket lotterivinster har skänkts från flera företag. Föreningens sponsortavla som redovisar de ekonomiskt största bidragen till föreningen har uppdaterats.
  
Fastigheten
Färdigställandet av etapp 2 har pågått under hela verksamhetåret.  Förutom detta arbete har ett fönster flyttats från den västra sidan av lokalen till den östra och plåt har lagts på altantaket. Det arbete som återstår på byggnaden utvändigt, och som inte omfattas av gjorda bidragsansökningar,  är att bygga en ny utvändig entrétrappa.
  
Genomförda aktiviteter
Trots allt pågående arbete med upprustning av lokalen har under verksamhetsåret ingen planerad aktivitet behövt ställas in. Under sportlovsveckan var Böljans lokaler med servering öppna trots snöbrist. Att så många evenemang ändå kunnat genomföras är i första hand festkommitténs förtjänst.
 
Följande aktiviteter har genomförts
Årsmöte - ca 20 närvarande medlemmar
Allsång med Anna Tornehagen- ca 80 deltagare
Studiecirkel om Björköns 1900-tals historia
Adventsglögg/julmarknad- ca 40 deltagare varav många barn
Julgransplundring för barn och efterfest för vuxna
Valborgsfirande - ca 100 deltagare
Gåbingo under såväl höst som vår - ca 25-35 deltagare varje söndag
Informationskväll om namn på  Björköfjärdens orter och vikar(skolarbete av Axel Persson)
Tjejkvällar med försäljning av bl. a. kläder
TV-kväll med EM-kval i fotboll
Bakluckeloppis
Caféöppet under flertalet helger
Begränsad uthyrning av lokalen
Uppdatering av  vår hemsida; adressen är som tidigare böljan.org
Bygdegårdsföreningen Böljan finns även på Facebook
 
Varmt  tack

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla medlemmar som på frivillig väg bidragit till att arbetet med renoveringen av bygdegårdsförening fastighet blivit möjlig och att de aktiviteter som medlemmarna inbjudits till har kunnat genomföras! Ett varmt tack även till våra sponsorer som på olika sätt valt att stödja vår verksamhet!
 
2016-07-05
                                                                           
Birger Svensson
ordförande
                   
Staffan Nyström                                Bernd Magnusson    
 
Carina Nylander                               Therese Tiderman  
   
Markus Björklund                            Eivor Carlsson